Function ภารกิจ

Function ภารกิจ – Real Yulgang Mobile

เมื่อกดปุ่ม[ภารกิจ]แล้วหน้าจอในเกมจะแสดงผลแบบนี้

Function ภารกิจ - Real Yulgang Mobile
Function ภารกิจ – Real Yulgang Mobile
 1. ภารกิจหลักของตัวเกม
 2. รายละเอียดภารกิจต่างๆ
 3. หลอดแสดงความคืบหน้าในการทำภารกิจหลักและของรางวัล

Function ภารกิจ - Real Yulgang Mobile
Function ภารกิจ – Real Yulgang Mobile
 1. ภารกิจรายวัน
 2. ปุ่มเริ่มรับภารกิจ
 3. ปุ่มเสร็จสิ้นภารกิจ กดปุ่มดังกล่าวเพื่อรับของรางวัล
 4. รางวัลรวมในการทำภารกิจ หากทำครบรอบตามที่กำหนดก็จะสามารถได้รับของรางวัล
 5. ปุ่มเปลี่ยนภารกิจ ใช้ในกรณีที่ท่านเห็นว่าภารกิจยากเกินความสามารถของท่านก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ปุ่มดังกล่าว
 6. ปุ่มปรับระดับแรงค์ของภารกิจเป็นขั้นสูงสุด

Function ภารกิจ - Real Yulgang Mobile
Function ภารกิจ – Real Yulgang Mobile
 1. รายละเอียดของภารกิจรายสัปดาห์
 2. กดปุ่มดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่ทำภารกิจอัตโนมัติ
 3. เมื่อกดปุ่มดังกล่าวภารกิจที่แสดงจะเสร็จสิ้นทันที
 4. หลอดแสดงความคืบหน้าในการทำภารกิจรายสัปดาห์และของรางวัล

Function ภารกิจ - Real Yulgang Mobile
Function ภารกิจ – Real Yulgang Mobile
 1. เป้าหมายของการทำภารกิจรอง (ทำได้ 10 ครั้งต่อวัน และ สามารถรีเซ็ตได้)
 2. ไอเทมภารกิจรองที่มีอยู่ภายในตัวละคร
 3. ปุ่มรีเซ็ตจำนวนครั้งในการทำภารกิจรอง
 4. ปุ่มดำเนินการทำภารกิจรองอย่างต่อเนื่อง
 5. ปุ่มเริ่มทำภารกิจรอง